###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Chất lượng và môi trường

Tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi " Sản xuất tại Đức " dựa trên Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001 được xác nhận bởi TUV.

Các sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn tuân theo EC Machinery Directive - Hướng Dẫn Máy EC và tất cả các hướng dẫn có thể ứng dụng được, các tiêu chuẩn cho phép chúng tôi ghi nhãn các máy thí nghiệm của chúng tôi là CE certified - Được xác nhận bởi CE

Sự gia tăng nhận thức toàn cầu đối với các quy trình chất lượng đã làm tăng các yêu cầu đối với kết quả thí nghiệm đáng tin cậy và chính xác được thực hiện bởi các thiết bị thí nghiệm. Ở Đức chúng tôi có DKD-approved ( Deutscher Kalibrierdienst, Hiệp Hội Chứng Nhận Hiệu Chỉnh Đức ) phòng thí nghiệm hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Chúng tôi được ủy quyền hiệu chỉnh các máy và hệ thống thí nghiệm và phát hành các chứng nhận hiệu chỉnh được công nhận trên toàn thế giới. một vài các trung tâm hỗ trợ quốc tế của chúng tôi cũng làm việc với các Cơ Quan Chứng Nhận như UKAS, COFRAC, và A2LA.

Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng của chúng tôi được phát triển để kết hợp chất lượng với môi trường quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14001.  Sự kết hợp này làm cho chất lượng và việc bảo vệ môi trường cũng như an toàn lao động được đánh giá như một cấu trúc đồng nhất đơn.