###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Máy đo độ cứng Zwick 3106

Máy đo độ cứng Zwick 3106

Có thể sử dụng máy đo độ cứng Zwick 3106 cho tất cả các phép đo liên quan đến đo vết lõm & cung cấp dữ liệu cho bộ phận nghiên cứu & phát triển, kiểm soát chất lượng & tiếp nhận/từ chối theo đặc điểm kỹ thuật.

1 ứng dụng phổ biến là đo độ cứng của nhựa bằng đầu đo hình viên bi theo ISO 2039-1, theo đó, 1 tải trọng xác định sẽ được ấn vào bề mặt của mẫu thử. Độ sâu vết lõm đo được có mối quan hệ toán học với độ cứng đã được lưu sẵn theo N/mm².

Có thể sử dụng thêm các tiêu chuẩn sau cho máy Zwick 3106 :

  • ASTM D 785 Rockwell (nhựa)
  • ISO 6508: Rockwell (kim loại)
  • DIN 1168-2: độ cứng của lớp trát (hardness of plaster)
  • DIN 1996: phương pháp đo vết lõm cho asphalt (indentation test method for asphalt)
  • DIN 51917: Rockwell (vật liệu carbon - carbon materials)
  • EN 433: vết lõm dư trên lớp sàn đàn hồi (residual indentation on elastic floor coverings).

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu