###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest P" 

roboTest P

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest P" (Cổng chính - Compact) được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm kéo hoàn toàn tự động trên các mẫu thử kim loại (VD như theo EN 10002-1).
 

Hệ thống thí nghiệm tự động 'roboTest R'
Chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm kéo 
Chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm kéo  

roboTest R

Hệ thống thí nghiệm tự động "roboTest R" (có cực - Polar) được sử dụng cho thí nghiệm kéo tự động trên mẫu thử kim loại (VD như EN 10002-1) hoặc thí nghiệm kéo & uốn tự động trên mẫu thử chất dẻo (VD như theo ISO 527-2, ISO 178 or ASTM D638).