###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Các dự án nâng cấp mạch động tần số cao

Mạch động tần số cao Instron được nâng cấp

Mạch động tần số cao Instron 1603

 • được nâng cấp với phần mềm thí nghiệm testXpert và bộ xử lý điện tử & đo lường VibroWin.
 • động cơ mới cho tải trung bình & bộ kích từ mới
 • tùy chọn: cảm biến lực, động cơ điều chỉnh mới cho điều chỉnh khoảng cách từ tính
Máy Amsler Vibrophore được nâng cấp

Amsler 422 Vibrophore

 • được nâng cấp với phần mềm thí nghiệm testXpert và bộ xử lý điện tử & đo lường VibroWin.
 • cảm biến lực & bộ kích từ mới
 • tùy chọn: động cơ mới cho tải trung bình
Máy Amsler 5000 Vibrophore được nâng cấp

Amsler 5000 Vibrophore

 • được nâng cấp với phần mềm thí nghiệm testXpert và bộ xử lý điện tử & đo lường VibroWin.
 • cảm biến lực & bộ kích từ mới
 • tùy chọn: tải dao động mới trong số 5100 bộ hiện hành của chúng tôi
Bộ xung bất đối xứng Schenk được nâng cấp

Bộ xung bất đối xứng Schenck - đa dạng về thiết kế & phân loại tải

 • được nâng cấp với phần mềm thí nghiệm testXpert và bộ xử lý điện tử & đo lường VibroWin.
 • hiệu chỉnh và/ hoặc thay thế các động cơ của tải trung bình & tải bất đối xứng.
Nâng cấp mạch động Rumul

Nâng cấp bộ xung Rumul

 • được nâng cấp với phần mềm thí nghiệm testXpert và bộ xử lý điện tử & đo lường VibroWin.
 • cảm biến lực & bộ kích từ mới
 • tùy chọn: động cơ mới cho tải trung bình.

Liên hệ hỏi thông tin