###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Tính năng Biên soạn kết xuất của testXpert II (testXpert II Export Editor)

Tính năng Biên soạn kết xuất của testXpert II (testXpert II Export Editor)

Giao diện nhập/ xuất riêng biệt của testXpert II cho phép tích hợp hoàn hảo vào cấu trúc IT của bạn cho thao tác xử lý kết quả thí nghiệm hoặc kết xuất dữ liệu.

testXpert II Biên soạn báo cáo (testXpert II Report Editor)

Biên soạn báo cáo

  • Nhanh chóng khởi tạo & chỉnh sửa báo cáo thí nghiệm theo nhu cầu & thông số riêng.
  • dễ dàng biên soạn báo cáo thông qua biên soạn cấu trúc.
testXpert II Biên soạn báo cáo (testXpert II Report Editor)

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu