###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Liên kết chuẩn mở rộng

Truy xuất mở rộng (Expanded Traceability)

Nhu cầu gia tăng trong lĩnh vực phần mềm sử dụng trong ngành công nghiệp y khoa & dược phẩm chú giải cho sự truy xuất các tác động có liên quan. Phần mềm testXpert II của Zwick đã đáp ứng nhu cầu này với tùy chọn "Truy xuất mở rộng" - 'Expanded Traceability' (theo FDA 21 CFR Phần 11).

Tính năng phần mềm: Ghi điện tử
Tính năng này cho phép ghi lại đầy đủ các tác động & thay đổi thực hiện trong testXpert II. Các tác động được ghi & chú giải này được người dùng xác định rõ theo chỉ dẫn (có thể tìm thấy phần này ở sách hướng dẫn QM cho người dùng hoặc dựa trên các nhu cầu bên ngoài). Trong các trường hợp riêng, ví dụ, mỗi thay đổi dẫn đến 1 tham số liên quan đến thí nghiệm như tốc độ thí nghiệm được ghi lại trong lịch sử hoạt động.

Tính năng phần mềm: Chữ ký điện tử
Chữ ký điện tử cho phép tư liệu hóa việc tiêu thụ hoặc trách nhiệm trong khi cho phép thay đổi đến phòng thí nghiệm không cần giấy bút, vì có thể thay đổi chữ ký trên tài liệu bằng chữ ký số cho chương trình thí nghiệm và/ hoặc chuỗi thí nghiệm bằng cách nhập tên người dùng & mật mã trong testXpert II. Có thể xác định chính xác cần bao nhiêu chữ ký cho chữ ký số & người dùng nào được cấp phép chữ ký số này. Dữ liệu được bảo vệ khỏi những thay đổi không được phép khi có người truy cập.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi