###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Biên sọan chuỗi đồ thị (Graphical Sequence Editor)

Biên sọan chuỗi đồ thị (Graphical Sequence Editor)

Tính năng Biên soạn chuỗi đồ họa (The Graphical Sequence Editor) đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu sử dụng của bạn. Bạn có thể tạo bất kỳ loại chuỗi thí nghiệm không chuẩn hóa nào bằng cách kết hợp các dữ kiện thí nghiệm, các tham số & kết quả.

video tốc độ cao đồng bộ

video tốc độ cao đồng bộ

Video tốc độ cao đồng nhất cung cấp các tùy chọn phân tích mới cho các chuỗi thí nghiệm đặc biệt.


Giải pháp đa trục

Ngoài các chuỗi thí nghiệm trục thông thường, testXpert II cũng cung cấp các giải pháp đa trục chồng (superimposed multiaxial solutions).

Giải pháp đa trục

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu