###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Giao diện tương tác thông minh

Giao diện tương tác thông minh

Giao diện tương tác của testXpert II cho phép thiết lập tham số nhanh chóng & hiệu quả cho các chuỗi thí nghiệm theo yêu cầu. Bao gồm các tham số liên quan đến thí nghiệm, nhằm hỗ trợ người dùng, các trang giao diện đã được thiết lập cấu hình & chưa được xử lý được đánh dấu bằng cờ. Nhằm hỗ trợ người dùng thường xuyên, ngoài giao diện tương tác chuẩn (Standard Wizard), phần mềm còn có giao diện nâng cao (Advanced Wizard).


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu