###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
testXpert II Education Module

Mô-đun giáo dục (Education Module) - phần mềm đa phương tiện tương tác dành cho lĩnh vực giảng dạy về thí nghiệm vật liệu

  • Video tương tác với tính năng nhập ký tự trong thí nghiệm.
  • Bao gồm tất cả các loại thí nghiệm cơ khí.
  • Một câu hỏi kiểm tra sẽ xuất hiện ngay sau mỗi video điểm lại những gì đã được học.
  • Chuỗi thí nghiệm testXpert II với video đồng bộ.
  • Luyện tập với máy thí nghiệm ảo của testXpert II.
  • Thí nghiệm thực tế dựa trên các thí nghiệm ảo đã luyện tập.
  • Thực hiện thí nghiệm mà không cần làm hỏng mẫu thử

Phần mềm thí nghiệm mô-đun giáo dục testXpert Ii (The testXpert II Education Module) là công cụ hỗ trợ lý tưởng cho các phương pháp giảng dạy truyền thống.


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu