###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Kẹp mẫu - Kiểm soát mẫu thử

Danh mục kẹp mẫu đa dạng với nhiều kiểu thiết kế khác nhau, biên độ tải trước và nhiệt độ thí nghiệm và bao quát kiểm tra các ứng dụng chính của nhựa, kim loại và thành phần, trong khi đưa ra các giải pháp thí nghiệm vật liệu lưỡi cắt cho các ngành công nghiệp khác.

Zwick có các loại kẹp thích hợp với tất cả các vật liệu mẫu và hình dạng mẫu. Bao gồm tất cả các nguyên lý vận hành được thiết lập cho kẹp mẫu không dương (kẹp mẫu tự kẹp hoặc kẹp mẫu được dẫn động bên ngoài) và kẹp mẫu dương.Other suitable test fixtures

test fixtures for paper and corrugated board
for paper and corrugated board

test fixtures for texture analysis and packaging tests
for texture analysis and packaging tests