###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Sinh học

Sinh học liên quan đến các chức năng và cấu trúc của hệ thống cơ xương và chuyển động của các hệ thống sinh học. Các sản phẩm y tế được thí nghiệm là các bộ phận giả, mô cấy kết nối, các sản phẩm định hình khi bị chấn thương và các mô cấy chỉnh hình.


Videos

 

Tests on bone-screws - Prüfungen an Knochenschrauben

Tests on bone-screws to ASTM F 543 and ISO 6475 - Prüfungen an Knochenschrauben nach der ASTM F 543 und der ...
Video 00:03:10
169_Knochenschrauben_01.wmv (18.7 M)
 

ISO 7206, ASTM F2068 - Lever-out test hip endoprosthesis - Lever Out Prüfung Hüftgelenkpaarungen

Lever-out test on insert and cup of a hip endoprosthesis - Lever Out Prüfung an Hüftgelenkpaarungen Zwick ...
Video 00:00:45
167_Hueftgelenk_01.wmv (28 M)
 

Fatigue tests on tibial trays - Ermüdungsprüfung an Tibiaplateau

Fatigue tests on tibial trays (ASTM F 1800 and ISO 14879) - Ermüdungsprüfung an Tibiaplateau nach ASTM F 1800 ...
Video 00:00:42
150_Mikroproben_02.wmv (13.6 M)
 

Tests on external skeletal fixation devices - Untersuchungen an externen Fixateuren

Static and cyclic tests for external skeletal fixation devices (ASTM F 1541) - Statische und zyklische ...
Video 00:00:40
144_Fixateur_01.wmv (11.6 M)
 

Fatigue Testing on Spinal Implants with a Zwick Servo-hydraulic Testing Machine

Fatigue test on spinal implant with a Zwick servo-hydraulic testing machine (H10) according to ISO 12189, ...
Video 00:01:14
58_Fatigue_Testing_on_Spinal_Implants_with_a_Zwick_Servo-hydraulic_Testing_Machine.wmv (7.6 M)
 

Fatigue testing on lower leg prosthesis - Ermüdungsprüfung an Unterschenkelprothesen

Fatigue testing on lower leg prosthesis with a servo-hydraulic testing system - Ermüdungsprüfung an ...
Video 00:00:45
105_Beinprothese.wmv (4.4 M)
 

Push & Turn Test on Screw Caps

zwicki-Line Torsion for push & turn tests on pharmaceutical packing zwicki-Line Torsion für push & turn an ...
Video 00:00:56
54_Push_and_Turn_Test_on_Screw_Caps.wmv (5.1 M)
 

Testing on bone screws - Prüfung von Knochenschrauben

Testing on bone screws with Zwick Materials Testing machine - Prüfung von Knochenschrauben mit Zwicki ...
Video 00:00:40
106_Knochenschraube.wmv (3.2 M)
 

Compression tests on backbone implant - Druckversuch an einem Wirbelsäulenimplantat

Backbone implants are used to replace defective intervertebral discs in the backbone column. Once implanted ...
Video 00:00:57
127_Druckversuch_Wirbelsaeulenimplantat_01.wmv (40 M)