###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Geokunststoffe und Geotextilien

Vải và Nhựa địa kỹ thuật

Bề mặt đường, công trình đường sắt, nền đất, nền móng, chống xói mòn, đường ống và đập nước - nhựa và vải địa kỹ thuật là một sự hiện diện không thể thấy được yêu cầu chất lượng cao và đặt ra một nhu cầu thiết yếu đối với việc thí nghiệm. Zwick có các giải pháp tối ưu: máy thí nghiệm với biên độ thiết kết rộng, kẹp mẫu cho mỗi tác vụ và má kẹp chính xác - cùng với phần mềm testXpert đã được chứng minh là thích hợp với bất kỳ ứng dụng nào.