###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Referenzen

Tham khảo

Hơn 300 hệ thống thí nghiệm được lắp đặt mỗi năm trong các bộ phận R&D và bộ phận Đào tạo/Huấn luyện đã biến lĩnh vực này thành một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong tập đoàn Zwick Roell. Người sử dụng trong tương lai sẽ có lợi từ những kinh nghiệm có được của Zwick.

Zwick thường xuyên cộng tác với các trường đại học để tìm ra giải pháp cho các vấn đề hiện hành.