###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Befestigungselemente

Chốt gắn

Các chốt gắn cụ thể nhất là các khớp nối và các bulông theo nhiều hình dạng khác nhau; các bản lề cửa, mắt nối, vít và đinh tán cũng kết hợp các bộ phận phải tách ra khi chịu tải. Tổng quát thì công nghệ chốt gắn, cụ thể là trong kỹ thuật hàn thì được đề cập ở đây.

Các thí nghiệm điển hình: