###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Forschung und Vorentwicklung

Các yêu cầu thí nghiệm trong quá trình nghiên cứu và phát triển cơ bản

Các thử thách đang tồn tại:

  • Tìm ra các nguyên vật liệu mới để chế tạo ra các phương tiên đi lại nhẹ và hệ thống điều khiển hữu hiệu

Các hoạt động đang tiếp diễn:

  • Tạo ra các nguyên vật liệu mới
  • Xác định giá trị mô phỏng các loại vật liệu điển hình
  • Xác định đặc tính thành phần để kiểm chứng sự mô phỏng