###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfungen an Elektronik-Schaltern

Kiểm tra các công tắc và nút điện tử

Để xác định các đặc tính chuyển đổi của các công tắc chuyển điện tử và yếu tố chuyển đổi, dấu hiệu điện tử dưới thí nghiệm được tích hợp trong bộ xử lý điện tử testControl. Phần mềm testXpert® chỉ định các công tắc chuyển đổi tiếp xúc đồng bộ với tải trọng tương ứng và dữ liệu biến dạng. Trong thí nghiệm trễ (chuyển mở và tắt) tải cơ học và/hoặc độ xoắn và điểm chuyển đổi điện tử được xác định và hiển thị. Để đo độ xoắn máy thí nghiệm phải được trang bị thêm bộ truyền động xoắn và cảm biến.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này