###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Ermüdungsprüfung von Pleueln

Kiểm tra độ mỏi thanh kết nối

Độ phức tạp của tải trọng tác động lên thanh kết nối yêu cầu một thiết kế tương thích với yêu cầu đặt cho nó. Điều này cũng áp dụng lên các loại vật liệu được sử dụng. Giới hạn độ mỏi cho các thanh kết nối được tổng kết khoảng =5x106 chu kỳ và thanh kết nối có thể được chia thành ba khu vực tải (đánh dấu màu xanh). Hai mắt phải được kiểm tra dưới điều kiện thực tế, ví dụ như thực hiện trong biên độ nhiệt từ 90 - 120°C với dầu xung quanh.

Zwick vibrophore với bộ giữ mẫu dạng nĩa đặt biệt cho phép tần số thí nghiệm đến 250Hz. Công suất mẫu lớn và yêu cầu năng lượng thấp giảm chi phí vận hành.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu