###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfung an Katalysator-Lagermatten

Kiểm tra miếng đệm lọc khí thải

Mục đích của thí nghiệm này là để kiểm tra độ cứng và hệ số ma sát của đệm lọc khí thải dưới nhiệt độ xác định. Máy thí nghiệm vật liệu với đĩa nén có thể được nung đến 980 °C. Vật liệu hai lớp được tách ra bởi một tấm kim loại được đặt giữa các đĩa nén. Đĩa nén sau đó được nung lên và tải thí nghiệm dọc được áp dụng; khoảng cách giữa các đĩa nén được điều chỉnh gián tiếp bộ đo độ giăn dài laser với độ chính xác ± 5 µm.

Sử dụng trục thí nghiệm thứ hai, sau đó tấm kim loại được di chuyển theo chiều ngang giữa hai lớp. Lực yêu cầu cho việc này có thể được chuyển đổi sang hệ số ma sát nhiệt độ cụ thể.

 


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu