###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Elektromechanische Servo-Prüfzylinder

Độ bền của gối đỡ đầu

Bộ truyền động cơ điện đưa ra giải pháp trực tiếp để xác định độ cứng và giới hạn mỏi của gối đỡ đầu xe hơi. Thí nghiệm này được thực hiện để so sánh sự thoải mái và độ bền tỉnh của gối đỡ đầu từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, mặc dù bộ truyền động có thể được sử dụng cho các thí nghiệm thành phần khác.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu